به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۳، ۱۴۰۰

پدرم من و چند خواهرم را در پارکی در تهران رها کرد و رفت- چمدان


پدرم من و چند خواهرم را در پارکی...