به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، فروردین ۲۰، ۱۳۹۱

درنقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده
در نوشته ی
« ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟»
ـ بخش سوم ـ
 دکتر منصور بیات زاده
 

طبق اصول قانون اساسی مشروطيت تعيين هيئت وزيران از جمله وزير جنگ از حقوق نخست وزير بود. عزل و نصب نخست وزير از سوی شاه، بدون موافقت اکثريت نمايندگان مجلسين در مغايرت با اصول قانون اساسی مشروطيت قرار داشت!!