به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، فروردین ۲۶، ۱۳۹۱

سمفونی خلیج فارس
ساخته استاد فرهاد فخرالدینی با صدای سالار عقیلی و شعر از دکتر علی غضنفری
ایران برای ما عزیز است زیرا جایگاه جغرافیایی و تاریخی هویت ملی ما می باشد.