به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۱

 جشن اول ماه مه، روز کارگر، کلن ( ویدئو)