به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۱


بیستمین سالگرد آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران ـ برلین ۱۳۹۱ - ۱۳۷۱

سخنرانی:
دکتر خسرو شاکری (زند) استاد بازنشستهً تاریخ پاریس
اهمیّت آرشیو در تاریخ نگاری و برخورد ایرانیان بدان.
موسیقی:
آرش سرکوهی
کاوه جاریانی
شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ 
ساعت ۱۸:۳۰
Literaturhaus Berlin
Fasanenstr.23
1o719 Berlin


شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ Samstag 05 Mai 2012
ساعت ۱۸:۳۰
Eintritt 5 Euro

Literaturhaus Berlin
Fasanenstr.23
1o719 Berlin
U2 Urlandstrasse