به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۳۹۱

بهروز سورن:
جمهوری اسلامی و تاخت و تاز در دنیای مجازی

بسیاری از نیروهای ارتش سایبری وابسته به سپاه پاسداران و بسیج علنی نیستند. این نوع از فعالیت حتی در مقام مزدوری و خدمت به حاکمان ولی اما در انظارعمومی و بخودی خود ناپاک است. تعرض به حقوق انسانها برای حرف زدن و اندیشیدن در هر شکل آن ناپسند است.
هم از اینروست که متخصصین این ارتش خود را علنی نمی کنند.
حتی برخی از رهبران آن نیز مخفی هستند و جز نامی از آنها در گزارشات و یا مصاحبه ها یافت نمیشود.