به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۱

قدرى استراحت به دور از سياست

رقص خانم کلينتون در يک رستوران شبانه معروف در کلمبيا

خانم هلارى کلينتون وزير خارجه امريکا پس از حضور در کنفرانس سران کشورهاى امريکايى در کارتاجناى کلمبيا شبى را به دور از سياست به استراحت پرداخت و در يک رستوران شبانه معروف شراب نوشيد و در ميان جمع رقصيد.
او که پس از ديدار و مذاکره با بيش از 30 تن از سران کشورهاى مختلف در همايش رهبران کشورهاى امريکايى، کمى خسته به نظر مى رسيد، به رستوران هاوانا در کارتاجنا (يا قرطاجنه) رفت و شب خوشى را گذراند.
اين رستوران با نوازندگان موسيقى کوبايى اش معروفيت خاصى دارد، و خيلى از شخصيت ها را از اين طريق به خود جذب مى کند.
حضور خانم کلينتون در رستوران شبانه هاوانا در حالى صورت گرفت که واشنگتن همچنان با هاوانا (پايتخت کوبا) روابط خوبى ندارد و حتى اوباما رئيس جمهورى امريکا از دعوت کوبا به اين کنفرانس که ششمين همايش سران کشورهاى امريکايى است، انتقاد کرده بود.
کلينتون که در اين رستوران نيز در محاصره گارد محافظش بوده است، در کنار چند تن از دستيارانش قدرى مشروب خورد. سپس با خانم هاى همراهش رقصيد و بعد از آن که خستگى کار و تشريفات رسمى و حضور در کنار باراک اوباما را از تن درآورد، براى استراحت به اتاق خود رفت.
هر چند هاوانا در اين کنفرانس نمايندگى نداشت، ولى رستوران هاوانا به ياد همگان آورد که پايتخت کوبا، جايگاه خاص خود را در غرب جهان دارد.