به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۱


در سوگ هوشنگ کشاورز صدر

هوشنگ کشاورز صدر ما را ترک گفت.
او بدنبال مبارزه ای چندساله با بیماری جانکاهی چشم از جهان فروبست و کسان و دوستان خود را دچار اندوه ساخت.
 
هوشنگ کشاورز صدر، که از نو جوانی به جنبش ضد استعماری میهن پیوسته بود، در سال های پس از کودتای ۲۸ مرداد به عضویت جبهه ی ملی ایران در آمد و همچنان برای آرمان های استقلال ایران و دموکراسی گام زد. وی همچنین بخشی از عمر خود را مصروف پژوهش در جامعه شناسی میدانی پیرامون زندگی عشایر و روستاییان ایران کرد. وی عکاس قابلی نیز بود.


این ضایعه را به همسر محترم وی بانو زریون ژیلا (کشاورز صدر)، فرزندان وی مازیار و بهاره کشاورز صدر، همه ی دوستان او، و آزادیخواهان کشور تسلیت می گویم.


خسرو شاکری ( زند)

۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۱