به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۱

مهرداد آسمانی 
بابا کرم

سراسر با دل تنگم
یه جنگ تن به تن دارم

نه در غربت دلم شاد  و
نه جایی در وطن دارم