به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۱۶، ۱۳۹۱

آهنگ دو نوایی ایرج و عهدیه
عشق هم عشق های قدیم