به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۱

داريوش قنبري
بازگشت به جنگ، بازگشت كوپن به سفره ها
بازگشت سيستم كوپني به اقتصاد كشور نشان از وجود مشكلات جدي در اقتصاد و حوزه توزيع دارد. چنين وضعيتي نشانگر بيماري اقتصاد كشور ما است، چرا كه در اقتصادي سالم و پويا به كارگيري از سيستم كوپني اصلا مطرح نمي‌شود. به كارگيري سيستم كوپني باعث دو نرخي شدن كالاهاي اساسي مي‌شود كه در بلند مدت شكل‌گيري بازارهاي زيرزميني از پيامدهاي آن است. بازگشت به سيستم كوپني نشان دهنده ناتواني همان تفكري است كه توسعه سياسي را از بين‌برنده توسعه اقتصادي مي‌دانست اما زماني كه اين تفكر، مديريت اقتصادي را چه در مجلس و چه در دولت در دست گرفت نتوانست از پس مشكلات اقتصادي برآيد. طبعا چنين شرايطي حاصل كار يك نفر نيست، بلكه روش‌هاي نادرست يك تفكر است كه به بازگشت سيستم كوپني منجر شده است. سيستمي كه متعلق به دوران جنگ است، هر چند در حال حاضر با تحريم‌ها مواجه هستيم اما در همين شرايط با مديريت درست اقتصادي و به كارگيري علم ديپلماسي مي‌توانستيم از دچار شدن به چنين مشكلات اقتصادي جلوگيري كنيم، چرا كه اين تحريم‌ها ابدي نيستند بلكه موقتي هستند. در نهايت جدا از تبعات منفي سيستم كوپني كه به بازار يك بام و دوهوايي و شكل‌گيري رانت‌جويي و بازار سياه منجر مي‌شود،‌ سيستم كوپني نه در شأن ملت ايران است و نه مناسب كشور ما كه سرمايه‌هاي بسياري دارد.