به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۳۰، ۱۳۹۱

 نوروز ماندگار است، تا ایران پایدار است
   احترام آزادی در ایام تعطیلات عید نوروز، روز آمد نمی شود