به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

پیام دکتر محمد مصدق در روز ملی شدن صنعت نفت
همه خواهند دانست که روح ایرانی از ماورآی تاریخ کهن چندین هزار ساله اش از نو درخشیدن گرفته است