به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۹۱

حسن بهگر

حلقه ی مفقوده ی اپوزیسیون

 مدتهاست شاهدیم که افرادی چند نفر چند نفر به نام اپوزیسیون دور هم جمع می شوند و بیانیه و اعلامیه می دهند و منشور صادر می کنند و نتیجه ای نمی گیرند و میروند تا مدتی بعد با نامی جدید دوباره گرد هم بیایند
و روز از نو روزی از نو. این دور تسلسل سالهاست ادامه دارد و ما را گرفتار کرده. مشکل کجاست ؟ آیا اگر این جمع های ده بیست نفری به سد و دویست نفر افزایش یابد مشکل گشوده خواهد شد و مردم به حرکت درخواهند آمد؟ تصور نمی کنم. مشکل از تعداد نیست از جای دیگر است. اعتماد آن حلقه ی گمشده ایست که مردم را به رهبری سیاسی پیوند می زند و به جمع آنها امکان حرکت مؤثر می دهد. این گردهمایی های ادواری به آن می ماند که عده ای تاجر ورشکسته دورهم گردبیایند و اعلامیهُ تاسیس شرکتی را صادرکنند که سرمایه اش بدهی های آنهاست. چون سرمایه اپوزیسیون اعتماد مردم است و این سرمایه هنوز بدست نیامده است که بتوان به کارش انداخت. ادامه مطلب