به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۱۸، ۱۳۹۱

 به مناسبت هشت مارس

رهيدن از زنجيرها 

هشت مارس روز جهانی زن در حالی فرا می‌رسد که زنان در جای جای جهان همچنان در اسارت قوانين، رسوم و فرهنگ مردسالاری به سر می‌برند. با اين همه، سال گذشته در ايجاد وحدت ميان مردمان جهان برای مبارزه با ستم، تبعيض و فرودستی زن گام‌هايی بزرگ برداشته شد.

هنوز می‌توان طنين صدای ميليون‌ها زن و مرد را در کشور هند شنيد که يکی از قربانيان تجاوز جمعی را "دختر هند" نام نهادند و برای ابراز انزجار از توهين آشکار و جنايتکارانه به زن، پا به خيابان گذاشتندد و شهرهای هند را از فرياد اعتراض خود پر کردند؛ هنوز می‌شود مارش جنبش يک ميليارد نه به خشونت عليه زنان، و صدای ميليون‌ها انسان برابری‌طلب در شهرهای مختلف جهان را شنيد که با فرياد «نه به خشونت عليه زنان" و با شعار برقصيم و زنجيرها را پاره کنيم، به خيابان آمدند. اين‌ها فقط دو فراز از پيش‌روی‌های جنبش زنان در چند ماه اخير است. اين حرکت‌ها، که در مناسبت‌های ديگر نيز در يک سال گذشته انجام گرفته است، نشان می‌دهد زنان در کشورهای مختلف به اشکال و در اندازه‌های متفاوت تحت ستم قرار دارند و همين امر به اعتراضات مخالفان زن‌ستيزی ماهيتی جهانی بخشيده است. جهانی بودن هشت مارس و جهان‌شمول بودن حقوق زنان را در مضامين مشترکی درمی‌يابيم که همه‌ی طرف‌داران رهايی و برابری زن و مرد در همه جای جهان فرياد می‌کنند. ويژگی دوران اخير فقط در گستردگی اعتراض‌ها نيست بلکه در متحد بودن آن‌ها نيز هست.
زنان در ايران تحت ستم‌های فردی و اجتماعی بيشتری قرار داشته‌اند. اين ستم در گذر بيش از سی سال هر روز افزون‌تر شده است. اما به موازات فزونی حمله به حقوق زنان مبارزه‌ی آن‌ها نيز اوج گرفته است. از سال ۵۷ تا کنون گستره و عمق اين مبارزه وسعت يافته و به رغم تمام مقابله‌های حاکمان برای خاموش کردن صدای اين جنبش و به رغم تقلاهای‌شان برای سانسور کردن و حذف صدای زن از جامعه، جنبش حقوق زن توانسته است دستاوردهای نسبتا قابل توجهی کسب کند. هم اکنون زنانِ بسياری در عرصه‌های گوناگون، به ويژه در عرصه‌ی ادبيات و هنر، برای رهايی خود از قيد قوانين، سنت‌ها، سياست‌ها و فرهنگ اسارت‌آور و سرکوب‌گر جاری فعال‌اند و در بيشتر جنبش‌های اجتماعی نقشی جدی دارند. نگاهی به زندان‌های سياسی و حضور پر تعداد زنان در اين زندان‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها بر احقاق حقوق خود مصرند و اين موج را سر باز ايستادن نيست. موجی که بارها پيوستگی خود را به دريای جنبش جهانی رهايی زن نشان داده ؛ به آن نيرو بخشيده و از آن نيرو گرفته است. جامعه بدون آزادی زنان آزاد نخواهد شد.
کانون نويسندگان ايران هشتم مارس روز جهانی زن را به زنان و مردان آزادی‌خواه ايران و جهان، خاصه زنان اهل قلم، تبريک می‌گويد و همراه هميشگی کوشش زنان نويسنده برای گسترش آزادی بيان در همه‌ی عرصه‌هاست.

کانون نويسندگان ايران

۱۶/اسفند/۱۳۹۱ – ۶ /مارس/ ۲۰۱۳