به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۹۱

رامین کامران

سفر فاس

یکی به سفر میرود تا به چیزی برسد، دیگری برای اینکه از چیزی بگریزد.
من به هیچکدام این دو دلیل راهی نشدم، حسن المصدق که سالها بود ندیده بودمش برای کاری با من تماس گرفت و بعد هم با اصرار به کنفرانسی در مراکش دعوتم کرد، گفت ژان سالم هم هست و با هم خواهیم بود.
از آنجا که سالهاست برای سفر تنبل شده ام مدتها به روی خودم نیاوردم و پیامهای برگزارکنندگان را با بی میلی پاسخ دادم، به این خیال که کار خودش در جایی برهم خواهد خورد. ادامه مطلب