به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۹۱

سرنای نوروز 
 آخرین کار گروه رستا ک