به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۴

هیاهوی بی بی سی فارسی، بهروز سورن

ما را به خیر تو امید نیست, شر مرسان – بخش دوم
«مُشک آن است که خود ببوید / نه آن‌که عطار بگوید» (سعدی)
رسانه هائی از قبیل بی بی سی - نیویورک تایمز – رویتر – الجزیره – واشنگتن پست و .... تکلیفشان مشخص است. به ولی نعمت خود وابسته اند و از آنها تغذیه می شوند و بخشا کتمان هم نمی کنند. بی بی سی فارسی اعلام نمی کند که تابع منافع سیاست های کشور بریتانیاست و اگر لازم باشد با همان زبان فارسی و اردو و پشتو و .... در برابر کارگران و محرومان کشورمان می ایستد و تحریم های داروئی و غذائی و بمباران کشورمان را سیاست های بشردوستانه بریتانیا اعلام خواهد کرد و تحلیلگران سیاسی اش در اینباره قلمفرسائی خواهند کرد و .... همانطور که رسانه های فارسی زبان اسرائیلی. بنابر این وجهه دادن و شرکت در برنامه های بظاهر ژورنالیستی ناب! آن پشت کردن به زنان و مردان و دانشجویان و جوانان و کارگرانی است که از موسوی و کروبی و روحانی و خاتمی و ... عبور کردند و حذف ولایت فقیه و سرنگونی نظام را سردادند. آیا بی بی سی فارسی بلندگوئی بدست آنها داد؟
................................
از عبارات بسیار متداول در دوره سرنگونی دیکتاتوری پهلوی و سپس چند سال پس از سرنگونی آن و بویژه در میان احزاب و سازمانهای چپ این گفته بود که هدف وسیله را توجیه نمی کند. بدین معنی که برای رسیدن و نیل به مقصود شایسته نیست که هر ابزاری را بدست گرفت. آیا این موضوع مربوط به گذشته بوده و با دوران مدرن! کنونی برای جهان سیاست سالم در یک راستا نیست؟ واقعیت این است که برای برخی از رهبران سیاسی احزاب و سازمانهای موجود و معتقد به براندازی در تبعید این عبارت معنی و مفهوم خود را از دست داده است و هم از اینرو گفتگو و ایجاد ارتباط با نهادها و رسانه های وابسته مستقیم به دول امپریالیستی و مدافع حفظ نظام حاکم موجود, قبح خود را از دست داده است.
این ارتباطات نه از موضع قدرت سازمانها و احزاب در اپوزیسیون بلکه از زاویه ناتوانی و در بن بست سیاسی – سازمانی  قرار گرفتن نهادهای سیاسی است که این لیدر ها و تئوریسین ها به آن تعلق دارند. این نکته مهمی است که نشاندهنده استفاده از روی ناچاری از ابزارهای نامشروع رسانه ای از قبیل بی بی سی فارسی برای آنهاست. بعبارت دیگر ریشه پناه بردن به این رسانه ها نومیدی و یاس از ادامه مبارزه از پشت سنگرهای سازمانی و جبهه سرنگونی طلب در تبعید است که غالبا در هاله ای از ارتباطات فرقه ای, دوستی ها و رفاقت های قدیمی و بی توجهی به گذر زمان و تغییرات سیاسی و مولفه های اجتماعی است. این نکات اپوزیسیون سرنگونی خواه  را از ایجاد نهاد رسانه ای رقابتی با دست ساخت های دول غربی همانند بی بی سی فارسی ناتوان کرده است. در نبود خودکرده آلترناتیو رسانه ای رو بداخل کشور است که بلندگوی بی بی سی فارسی و امثالهم جلب توجه می کنند, جذابیت دارند! و کوتاهترین راه برای نقل نظرات سازمانی و حزبی و شخصیتی برای این افراد بنظر میاید.
ضرب المثلی بزبان های مختلف بدین معناست که ( دستی را که که پول ازش میگیری گاز نگیر )
تردید در باره عدم وابستگی بی بی سی فارسی به سیاست های دولت انگلیس و وزارت خارجه اش نهایت ساده لوحی است. رسانه بی بی سی تکلیفش مشخص است. نهادی است رسانه ای تابع سیاست های امپریالیستی و سرمایه جهانی اما بی بی سی فارسی تلاش دارد که با توسل به زبان فارسی و خودی جلوه دادن این نهاد, افکار عمومی مردم کشورمان را متاثر و جهت دهد. در روند شکل گیری و عروج مبارزات مردمی نقشی بازدارنده داشته باشد و از برندگی و رادیکالیسم آن بکاهد و بدین ترتیب بر عمر نکبت بار رژیم با قالب اصلاح آن بیافزاید. طبیعی است که گردانندگان و تحلیلگران سیاسی آن رفورمیست های شناخته شده و باصطلاح مخالف خشونت و رادیکالیسم و بتبع آن برانداز هستند. طبیعی است که عنوان برنامه چنین انتخاب میشود:
عدم اقبال عمومی از براندازی یا سرنگونی نظام ایران باعث شده است که جریان‌های سیاسی معتقد به این سیاست، به حاشیه رانده و حتی مرعوب شوند......
اشتباه خانم ماجدی این بود که در برنامه ای شرکت کرد که از قبل محکومیت ایشان را بعنوان مدافع براندازی اعلام کرده بود. رسانه ای بی غرض و مرض اصل را به بحث میگذارد تا در روند مباحثات بیننده را به قضاوت دعوت کند و آزاد بگذارد. اینکه خانم ماجدی دفاع خوب یا بد کرد موضوع نیست اما شعف حضور در برابر هزاران بیننده  نمی بایستی هوشیاری را تحت الشعاع قرار دهد. قطعا اکبر گنجی و سوابقش روزی مورد ارزیابی نیروهای بیدار و آگاه اپوزیسیون قرار خواهد گرفت و نوع برخوردهای او با دانشجویان و زنان بی حجاب در اوان قدرت گیری استبداد مذهبی در کشورمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اینکه بی بی سی فارسی و دفاع جانانه اش! از ایشان گویای کدام واقعیات است, در اصل پیگیری جنایات جمهوری اسلامی و نقش اینگونه افراد تغییری ایجاد نخواهد کرد.
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پیشتر ها هم نوشتم که اپوزیسیون سرنگونی طلب معتقد به آزادی و برابری بلحاظ کمی و کیفی پتانسیل ایجاد نهادی متمرکز و رسانه ای موثر و رو بداخل را دارد. میتوان با اتکا به این نیروی متعهد و مومن به آینده ای بهتر, این رسانه را شکل داد تا صدای رسای مردم کشورمان شود. اما نیروئی بازدارنده و بسیار قوی در برابر این پروژه ایستاده است که فرقه گرائی نام دارد.
برای این تمایل فکری وجود و حفظ سازمان و حزب و گروه و هسته و... در اولویت قرار دارد. سازمان برای سازمان و نه ابزاری برای رسیدن به آرمان ها و اهداف . در واقع امر,  تشکل های موجود سرمایه های مردمی هستند زیرا از درون مبارزات و جانفشانی های مردمی ایجاد شده اند. این خود  دلیلی کافی است که این سرمایه ها را در جهت منافع مردم بخدمت بگیرند و نه تمایلات اعضا و رهبران خود.
از عاجلترین نیازها و خواست های مردم کشورمان رسانه ای مقتدر و متمرکز برای تغذیه خبری و سیاسی آزاد است. اینگونه میتوان از گردشگاه و پیاده رو اتحاد جمهوریخواهان, سازمان اکثریت و اصلاح طلبان خواهان حفظ نظام بخوانید بی بی سی فارسی دست شست و امید نبست.

کامنتی نوشته شده است با این محتوی

جهانوطن |

آقای سورن.امیدوارم به آزادی بیان احترام بگذاریدواین کامنت مختصر راپخش نمائید.شمادریادداشتتان مضمونآ گفته اید بی بی سی وصدای آمریکاتظاهربه آزادی بیان یا پزآنرامیدهند.سوآل من اینست، آیاماو شماکه دراروپا وآمریکازندگی میکنیم آزادی بیان نداریم؟درهمین انگلیس آیاکسی جلوی آزادی بیان ماایرانیهاراگرفته است؟آیاازداشتن نشریه کاغذی یامجازی یاکانال تلویزیونی یاچاپ وانتشارکتاب وروزنامه محروممان کرده است؟ اصلآچراماایرانیهابه کشورهای اروپائی وآمریکا پناهنده شدیم جزبخاطروجودآزادیهای سیاسی وامکان فعالیت سیاسی بدون مزاحمت دولتها.چرابه اروپای شرقی وچین نرفتیم؟ آقای م - م که اینهمه علیه امپریالیسم آمریکاسخن پراکنی میکند آیاکسی برایشان ایجادمزاحمت کرده است؟ ازطرف دیگرآیاکمونیستهابه آزادی بیان احترام میگذارند؟ تلویزیونها ونشریاتشان راببینید وبخوانید جزحرف خودشان حرف دیگرانرا قبول دارندوپخش میکنند؟چرابایدبی انصافی کرد.خودشمااخبارایران وجهان رااگرازبی بی سی وصدای آمریکا ورادیوفردا نشنوید ازکجامیشنوید؟ازصداوسیمایج.ا.؟کدام تلویزیون وبرنامه تلویزیونی راسراغ داریدکه مانندپرگارچندین نظرمخالف را روبه روی هم بنشاند تاهرکدام ....( ادامه کامنت اتومات حذف شده است )...
رسانه هائی از قبیل بی بی سی - نیویورک تایمز – رویتر – الجزیره – واشنگتن پست و .... تکلیفشان مشخص است. به ولی نعمت خود وابسته اند و از آنها تغذیه می شوند و بخشا کتمان هم نمی کنند. بی بی سی فارسی اعلام نمی کند که تابع منافع سیاست های کشور بریتانیاست و اگر لازم باشد با همان زبان فارسی و اردو و پشتو و .... در برابر کارگران و محرومان کشورمان می ایستد و تحریم های داروئی و غذائی و بمباران کشورمان را سیاست های بشردوستانه بریتانیا اعلام خواهد کرد و تحلیلگران سیاسی اش در اینباره قلمفرسائی خواهند کرد و .... همانطور که رسانه های فارسی زبان اسرائیلی. بنابر این وجهه دادن و شرکت در برنامه های بظاهر ژورنالیستی ناب! آن پشت کردن به زنان و مردان و دانشجویان و جوانان و کارگرانی است که از موسوی و کروبی و روحانی و خاتمی و ... عبور کردند و حذف ولایت فقیه و سرنگونی نظام را سردادند. آیا بی بی سی فارسی بلندگوئی بدست آنها داد؟
طبیعی است که در کشورهای اروپائی آزادیهای دمکراتیک موجود است. تردیدی نیست که میتوان نوشت و گفت و خواند و.... اما آیا مولد آن امپریالیست ها و سرمایه داری جهانی است؟ به اعتقاد من وجود این آزادیها منتج از مبارزات دراز مدت مردم این کشورهاست و بعبارت دیگر دستاورد این مبارزات در طی دهه هاست. کما اینکه می بینیم  سرمایه داری جهانی برای حفظ منافع خود چه بلائی بر سر خاور میانه آورده اند و چگونه از خوان نعمت فروش و معامله تسلیحاتی برداشت می کنند؟ سیاستهای خاورمیانه ای آنها مولد یکی از بزرگترین جابجائی های انسانی میان قاره ای و میلیونها کشته, مجروح و آواره است.
21.06.2015
بهروز سورن