به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۴

عاقبت مردم قلدر پرست! (تصویر)

از داستان کوتاه توپ مرواری، نوشته ی صادق هدایت