به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۸، ۱۴۰۰

نه!

عسگر آهنین

نه!

 بنوبسید "نه!" به هر دیوار

نه به اعدام و نه به چوبه ی دار

نه به احکام دوره ی ماموت

سنگسار و شکنحه و کشتار

نه به تحقیر نیمه ی دیگر

نه به سرکوب اهل زحمت و کار

نه به کشتار اهل اندیشه

نه به توقیف روزنامه نگار

نه به تواب سازی انسان

به شریعتمدار و زورمدار

نه به هر دشمن حقوق بشر

نه به اهل تشر، به این اشرار

نه به هرکس که بنده پرور شد

نه به هر رهبر و به هر سردار

نه به آن قوه ی قضائیه

نه به هر حاکمیت جبار

نه به همدستی زر و تزویر

نه به بازوی رهبری، انصار

نه به این مافیای غارتگر

نه به اوقاف و نه به این بازار

زین "بهشت" ار نجات می خواهید

بنویسید "نه!" به هر دیوار

(عسگر آهنین)