به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۸، ۱۴۰۰

صف‌خوابی برای واکسن

گزارش خبرنگاران همشهری از یکی از مراکز واکسیناسیون کرونا در تهران  
بسیاری از متقاضیان واکسن بین ۵ تا ۱۵ ساعت در صف‌های طولانی منتظر می‌مانند