به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۲۶، ۱۴۰۰

هالو - نه بد میخوایم نه بدتر


 نه بد میخوایم نه بدتر