به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۴، ۱۴۰۰

بیسوادی رئیسی در همه سحنرانی ها آشکار است


آنچه امروز از حلقوم رهبری میرون می یاد دقیقاً خواست مردم است