به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۸، ۱۴۰۰

درماندگی و هراس خامنه‌ای از خرابی بی‌سابقه اوضاع!!!


هراس خامنه‌ای از خرابی بی‌سابقه اوضاع