به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۶، ۱۴۰۰

سرود کاوه ها

به مناسبت اعتصابات گسترده گارکران ایران
 سرود کاوه ها