به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۳

سفره ی عشق

شهلا سرشار 
سفره ی عشق 

وقتی ماه درآومد
بعدش که شب سراومد
همون باغ و میارم 
سرسفره میزارم
اسم من که شهلاست
همون عاشق شیداست
کنار سرسفره 
ترانه خون دلهاست

سفره ی عشق