به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۹۳

راستش را بگو

علیرضا قربانی 
 "راستش را بگو"

روياي صادقي در جان عاشقي
ليلاي كاملي  اتمام عاقلي
نيمي زميني ام نيم آسماني ام
محتاج پَر زدن مجنون آني ام
گفتم ببینمت گفتی که صبر صبر
ای آفتاب حسن برون آ  دمی ز ابر


 "راستش را بگو"

این بار من خریده‌ام 
نقد تو را کشیده‌ام 

ناز تو را به دیده ام

ای بر رخت ستاره نشسته


این بارمن که دیده‌ام 
وصل تو را بریده‌ام

از من و ما بگو چرا 

تا کی زنم بر این در بسته


این بار من که خوانده‌ام 
رمز تو در ستاره ها

رار نهان من بگو 

با من تمام ماجرا


روياي صادقي در جام عاشقي
ليلاي كاملي  اتمام عاقلي

تا آستان كويت من پا نهاده بودم

دستم به حلقه ي در دل با تو داده بودم

دست و دلم كه ديدي پايم چرا بُريديروياي صادقي در جان عاشقي

ليلاي كاملي  اتمام عاقلي
نيمي زميني ام نيم آسماني ام
محتاج پَر زدن مجنون آني ام

گفتم ببینمت گفتی که صبر صبر
ای آفتاب حسن برون آ دمی ز ابر