به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۳

شاپور بختیار

 مسعود عطائی


                 شاپور  بختیار

آزاده بود    و  عاشقِ     آزادیِ بشر
فرزانه بود وروی سخن هاش استوار

در کشوری که جهل و ستم حُکم می کند
بود این بزرگ مردِ نکو خوی ، هوشیار

بیزار از تعصب  و   بیزار    از دروغ
می خواست او رها کند ایران ز گیر و دار


او بود جانشین مصدق،    جز او کسی
هرگز نرفت راه مصدق    در این دیار

شهد و شکر به ملتِ خود هدیه کرد،لیک
تهمت به او زدند رقیبان     چو نیش مار

زخم زبان  ز این بشنید و  ز آن چشید
خنجر ز پُشت خورد ز مّلا  و شهریار

شایسته است گر که جوانان مُلک جم
در هر زمان کنند به این مرد افتخار

مزدورِ پستِ بی سر و پا با دلی ز سنگ
شادان  بُرید   آن سرِ پُر شورِ بی قرار

شد سرنگون کبوترِ صلحی ز تیرِکین
این بود   مُزدِ نیکی ِ    شاپور بختیار    ؟

                                              مسعود عطائی   ۲۸/۶/۲۰۱۴