به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۳

دردی دو چندان بر تمام رنجها و مشکلات دیگر زندانیان

زندانیان از دیدن مسابقات جام جهانی محرومند!
با توجه به اصرار زندانیان برای دیدن بازیهای ایران هنوز جوابی به آنها مبنی بر پذیرفتن خواسته‌شان داده نشد، و هم اکنون موضوع جام جهانی به مسئله اي جنجال برانگیز در درون زندان مبدل گشته است، و با سانسور و ممانعت مسئولین زندان وکیل آباد مشهد بجای شور و حال دیدن بازیهای فوتبال، دردی دو چندان بر تمام رنجها و مشکلات دیگر زندانیان اضافه شد.