به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۳

گریستن استاد شجریان در برابر دوربین سی ان ان

محمد رضا شجریان: هنر در ذات یک نوع اعتراض است
هرگز به این مردم و به سرزمینم پشت نکردم
https://www.youtube.com/watch?v=PfPQCWo_Bkg
گریستن استاد شجریان در برابر دوربین سی ان ان