به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۳

توپ! معجزه کن!

مینا اسدی
* دستم به دامنت ای توپ*!
توپ! معجزه کن!
دیشب،تمام شب خوابم نبرد...با توپ راز و نیاز می کردم و به قران قسم اش میدادم که برود توی دروازه ی حریف...اولین شب تابستان ...با آنهمه گل و رقص و شادی ...دور و برم پرنده پر نمیزد. همه رفته بودندبه دشت و چمن... باغ و صحرا ...رسمشان است می خوانند و می رقصند و به آفتاب ، سلام می کنند ...در آرزوی یک روز کاملن آفتابی ...بدون ابر و باد و باران .
من اما در خانه ماندم که با توپ راز و نیاز کنم :ای توپ عزیز و بهتر از جانم اینقدر سر به هوا نباش ...اینقدر با ما بد رفتاری نکن...چه می شود که با نزول اجلال ات به خانه ی دشمن ، دل ملتی را شاد کنی. ترا به قمر بنی هاشم ...ترا به پنج تن ...ترا به امام های آمده و نیامده ...ترا به امام حسین و امام رضا،ترا به دست بریده ی حضرت عباس عاشقانت را ناامیدنکن.


اینهمه آدم ، از چپ و راست ...حزب الهی و اصلاح طلب.. سوسیالیست و مارکسیست... زندانی سیاسی و عقیدتی...هنرمند مردمی. و غیر مردمی.. توریست و تروریست . .تبعیدی و مهاجر از راه دور و نزدیک ..با پرچم" الله،" نشان رژیم اسلامی آمده اند که در یک مکان متحد ن فریاد برآورند و بگویند : اااایییییرررررااان ایران ...و بروی خودشان نیاورند که آن جنایت کاران با مردم ما چه کردند و چه می کنند.
حالا که همه پذیرفتند کوتاه بیایند و دست دوستی بدهند تو با یک وجب قد خودت را لوس می کنی؟ برو توی دروازه بابا جان ...جان مادرت دست از لجبازی بردار ...حالا که همه به این نتیجه رسیده اند که کشور همه شان ایران است و ایران مهد دلیران ،مادر آنان است و یک صدا ایران ایران می کنند ، تو هم در را ه این اتحاد قدمی بردار .

دلت برای بچه های کوچک نوزاد نمی سوزد که مادران و پدران آرزومندشان، پیراهنی از پرچم سلاخان و قاتلان به آنها پوشانده اند و خودشان را هم در پرچم اسلام پیچیده اند و به هر ذلتی تن داده اند که یازده نفر بدوند و خودکشان کنند تا ترا توی دروازه ی دشمن بکارند؟ به این همه عشق جواب بده توپ،نمی بینی چگونه مردمی که این همه سال بیاد مام میهنشان نبودند و سی و چهار سال اجازه دادند که اراذل و اوباش به مادرشان تجاوز کنند و لب از لب نگشودند به خاطر تو ، با این قد و قواره ،اشک میریزند و ورد می خوانند و نذر و نیاز میکنند؟

توپ!سنگدل نباش ... ا گر امشب توی دروازه ی آرژانتین نروی سقف آسمان ایران فرو می ریزد و مردم میهن از فقر...گرسنگی ...بی دوایی ...و بدبختی می میرند ...
توب! ایرانیان را در چشم استکبار جهانی کوچک نکن !
توپ! معجزه کن!

مینا اسدی...شنبه...بیست و یک ماه یونی سال دوهزار و چهارده...استکهلم