به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۲، ۱۳۹۳

زندگی یعنی چه ؟

  سهراب سپهری

زندگی یعنی چه ؟ 


شب آرامی بود


می روم در ایوان، تا بپرسم از خود


زندگی یعنی چه؟