به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۳

یادمان محمود راسخ افشار
مراسم یادبود محمود راسخ افشار

 در آلمان روز شنبه  ۲۱ فوریه ۲۰۱۵ برابر با دوم

 اسفندماه ۱۳۹۳ از ساعت  ۵  بعد از ظهر در محل

 زیر برگذار می شود.


Haus der Jugend -  Deutschherrnufer 12
 D- 60594 Frankfurt
خانواده های راسخ افشار ــ علی راسخ افشار  


مراسم یاد یارمان محمود راسخ افشار و تجلیل از زندگی پربار این رفیق، دوست و مبارز ثابت قدم که عمری را در راه آزادی، 
دموکراسی، استقلال و عدالت اجتماعی سپری  کرد، در محل زیر برگذار می‌شود:

شنبه ۲۱ فوریه ۲۰۱۵ (دوم اسفندماه ۱۳۹۳) از ساعت ۱۷ 
Haus der Jugend -  Deutschherrnufer 12 -  D- 60594 Frankfurt
برای ارسال پیام و تماس خواهشمندیم از آدرس و تلفن‌های زیر استفاده کنید

+49(0)1704873167

+49(0)6131/8807850
همرزمان رفیق محمود راسخ