به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۳

سودای او با صدای سهیلا گلستانی

سهیلا گلستانی 
سودای او
سودای او
در جام نظر کردم سیمای تورا دیدم  
درخنده ی نوشینش لبهای تو را دیدم
در عالم بیداری با یاد تو سر کردم
در خواب اگر رفتم رویای تو را دیدم
در سینه ی هر ذره خورشید تو را جستم
با دیدن هرقطره دریای تو را دیدم
سودای دو عالم را بکباره ز دل شستم
تا در سر بی سامان سودای تو را دیدم
از بسکه پُرم چون نی از بانگ و نوای تو
هر دم به لبان خود آوای تو را دیدم
ای عشق ، اگر دنیا صد رنگ عجب دارد
رنگین تر از او در خود دنیای تو را دیدم

ابوالحسن ورزی