به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۳

چهل ویکمین سالگشت شهادت کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی در بهشت زهراگرد همآئی در بهشت زهرا قطعه ٣٣

گرامی باد چهل ویکمین سالگشت شهادت فرزندان خلق، 

کرامت دانشیان و خسرو گلسرخی.

برای پاسداشت خون رفقای به خون خفته، بر خاک پاکشان گرد می آییم.

چهارشنبه ۲۹ بهمن - ساعت ۱۰ - بهشت زهرا قطعه ٣٣

دوستداران کرامت دانشیان