به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۳

ایران در رده بندی نیروهای نظامی جهان

نویسنده فرامرز دادرس، کارشناس اطلاعاتی

بودجه نظامی  بر پایه میلیارد دلار

از نظر بودجه نظامی به ترتیب کشورهای: ۱- امریکا ۲- چین ۳- روسیه ۴- عربستان سعودی ۵- بریتانیا ۶- ژاپن ۷- هند ۸- آلمان ۹- فرانسه ۱۰- ایتالیا، در رده یکم تا دهم می باشند. آمریکا با ششصد و دوازده میلیارد و پانصد میلیون دلار در رده یکم، چین با صد وبیست وشش میلیارد دلار در ردیف دوم و روسیه با هفتاد و شش میلیارد و ششصد میلیون دلار در رده سوم قرار دارند.


درپانزدهم فوریه 2015، مؤسسه گلوبال فایر پاور، یک طبقه بندی تازه از توان نیرو های نظامی کشور های جهان منتشر کرد. در این گزارش ارتش های صد و بیست و شش کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته اند، در این میان ایران از نظر کلی در رده بیست و دوم قرار دارد. برای تهیه این گزارش  پنجاه عامل در نظر گرفته شده تا دستکم بتوان نمودار توان نظامی هر کشور را به درستی و بیطرفانه ترسیم کرد. در این بررسی از احتساب توان اتمی کشور های دارنده سلاح هسته ای خودداری شده و تنها نیروی های نظامی کلاسیک کشور ها در نظر گرفته شده اند.عوامل جغرافیایی و سیاسی در مناطق گوناگون جهان در نتیجه بررسی ها مؤثر بوده اند.


در این رده بندی شمار سلاح های موجود در کشور ها  تنها فاکتور توان نظامی به حساب نمی آیند بلکه وابستگی به منابع طبیعی، بهره برداری و تولید هر کشور در نظر گرفته شده اند.

در این گزارش کشور هایی که به ساحل آبی دسترسی ندارند به دلیل نداشتن نیروی دریایی از شرکت در رده بندی محروم نشده اند و یا امتیازی از دست نداده اند ولی در عوض قدرت های دریایی بزرگ جهان که ظرفیت ناوگان های آنان به اندازه کافی نمی باشد در رده بندی امتیازاتی از دست داده اند. سلامت و شکوفایی اقتصادی هر کشور در نظر گرفته شده ولی شهرت برتری نظامی و سیاسی کنونی چند قدرت جهان در این گزارش به حساب نیامده است. 

رده بندی کلی نیروی های نظامی ده کشور نخست در جهان 1- آمریکا 2- روسیه 3- چین 4-هند 5- بریتانیا 6- فرانسه 7- آلمان 8- ترکیه 9- کره جنوبی 10- ژاپن به ترتیب رتبه اول تا دهم را دارا می باشند.


اسراییل در رده دوازدهم جای دارد. ایران در رده بیست و دوم و عربستان سعودی در رده بیست و پنجم این جدول قرار گرفته اند. 


بودجه نظامی  بر پایه میلیارد دلار
از نظر بودجه نظامی به ترتیب کشور های: 1- امریکا 2- چین 3- روسیه 4- عربستان سعودی 5- بریتانیا 6- ژاپن 7- هند 8- آلمان 9- فرانسه 10- ایتالیا، در رده یکم تا دهم می باشند. آمریکا با ششصد و دوازده میلیارد و پانصد میلیون دلار در رده یکم، چین با صد وبیست وشش میلیارد دلار در ردیف دوم و روسیه با هفتاد و شش میلیارد و ششصد میلیون دلار در رده سوم قرار دارند.


بودجه نظامی آمریکا برابر با مجموع بودجه نظامی دوازده کشور پس از خود در رده بندی می باشد. بودجه نظامی آمریکا بیش از نود و هفت برابر بودجه نظامی ایران است. ایران از نظر بودجه نظامی با شش میلیارد و سیصد میلیون دلار در رده بیست و سوم قرار دارد.

عربستان سعودی با  پنجاه و شش میلیارد و هفتصد و سی میلیون دلار در رده چهارم این جدول جای گرفته است، این بودجه نه برابر بودجه نظامی ایران می باشد. بودجه نظامی اسراییل با پانزده میلیارد دلار در رده پانزدهم قرار دارد و دو برابر و نیم بودجه نظامی ایران می باشد.


شمار نیرو های نظامی هنگام بسیج همگانی
در این رده بندی چین با بیش از ششصد میلیون تن در رده یکم جای دارد و به ترتیب: 2- هند 3- آمریکا 4- اندونزی 5- برزیل 6- پاکستان 7- روسیه 8- ژاپن 9- ویتنام 10- ایران قرار دارند. ایران با بیش از سی و نه میلیون تن در رده دهم این گزارش قرار دارد و آمریکا با بیش از صد و بیست میلیون تن د ر رده سوم می باشد. عربستان سعودی با بیش از سیزده میلیون در رده بیست و دوم و اسراییل با نزدیک به سه میلیون در رده بیست و نهم جدول قرار دارد.نیروی های زرهی
در این رده بندی روسیه با بیش از پانزده هزار و پانصد تانک در رده نخست جای دارد و به ترتیب چین با نه هزار و صد و پنجاه، و آمریکا با هشت هزار و سیصد و بیست و پنج تانک در رده های دوم و سوم قرا دارند.


ایران با داشتن دوهزار و چهار صد و نه تانک پس از پاکستان در ردیف دوازدهم جای دارد.اسراییل با سه هزار و هشتصد و هفتاد دستگاه تانک در ردیف هفتم قرار گرفته است و عربستان سعودی با هزار و نود و پنح دستگاه در رده پانزدهم جای دارد

نیروی های هوایی
آمریکا با بیش از سیزده هزار هواپیما در رده یکم جای دارد و به ترتیب روسیه با سه هزار و هشتاد و دو فروند و چین با دو هزار و هفتصد و هشتاد و هشت فروند هواپیما د ررده های دوم و سوم جای دارند. ایران با چهار و صد و هشتاد و یک فروند در رده بیستم جدول و اسراییل با شصد و هشتاد فروند در ردیف شانزدهم این جدو ل قرا رگرفته اند. عربستا ن سعودی با شصد و پنجاه و دو فروند در جایگاه هفدهم این رده بندی قرار دارد.

 

نیروی های دریایی
در این رده بندی چین با پانصد و بیست فروند شناور نیروی دریایی خود در رده یکم جای دارد و سپس آمریکا با چهار صد و هفتاد و سه شناور د ر رده دوم، و ایران پس از آمریکا  با سیصد و نود و پنج شناور در رده سوم این جدول جای گرفته است.

1- چین 2- آمریکا 3- ایران 4- روسیه 5- سوئد 6- مصر 7- اندونزی 8- هند 9- ایتالیا 10- کره جنوبی  11- ژاپن 12- فرانسه 13- ترکیه 14- اسراییل 15- برزیل


در این طبقه بندی صد ها قایق تند روی مسلح به موشک ایران در خلیج فارس در ردیف شناورهای جنگی گنجانده شده اند. اسراییل با صد و ده شناور در رده چهاردهم و عربستان سعودی با پنجاه و پنج شناور در رده بیست و پنجم این طبقه بندی قرار دارند.

در این رده بندی آلمان با هشتاد و دو فروند شناور در رده هیجدهم می باشد و بریتانیای کبیر! با  شصت و شش شناور خود در ردیف بیست و دوم این طبقه بندی جای گرفته است. این گزارش نشان می دهد که قدرت های بزرگ دریایی اروپا در قرون نوزدهم و بیستم میلادی بطور محسوسی از توان نیرو های دریایی خود کاسته اند و در عوض به توان نیرو های هوایی و موشکی خود افزوده اند.

نیرو های اتمی
د رپایان نتیجه مهمی که از این رده بندی به دست می آید نشان می دهد که چهار کشور؛ آمریکا، چین، روسیه وهند هم اکنون قدرت برتر نظامی جهان هستند و هر چهار کشور مجهز به سلاح اتمی می باشند. ارتش کره شمالی در رده بندی کلی این گزارش در ردیف سی وششم قرار دارد ولی در رده بندی کشور های مجهز به سلاح اتمی در رده نهم قرار می گیرد.


 
ایران در رده بندی کلی این گزارش در رده بیست و دوم قرار دارد. اگر ایران به گروه کشور های دارنده سلاح اتمی بپیوندد می تواند درمیان ده نیروی نظامی برتر جهان مجهز به سلاح اتمی، در ردیف نهم بر جای کره شمالی تکیه زند. 

 بیستم فوریه ۲۰۱۵
منبع: فرهنگ ایران