به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۳

شیرین شیرین تصنیف کردی با زیر نویس فارسی

شهرام ناظری 
شیرین  شیرین  
شیرین  شیرین  
شهرام ناظری با ارکستر کومیتاس ارمنستان به رهبری لوریس چکناوایان