به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۱، ۱۳۹۳

سلسله گفتگوهای گزارشگران با فعالین کارگری:تشکل سراسری کارگران, ضرورتی عینی یا اقدامی زودرس! - گفتگو با بهروز فراهانی 

بهروز فراهانی:  بحث ضرورت ایجاد تشکل سراسری کارگران و حقوق بگیران به قدمت جنبش کارگری است .با وجود فشردگی وقت اجازه بدهید که من کمی از وقت شما را بگیرم تا یکی دو تجربه مهم و متفاوت را خاطر نشان کنم .