به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۳

ناسپاسی، سروده ی مسعود عطائی

مسعود عطائی
  ناسپاسی

مادر!    بیا   ببین پسرت در دیار غرب
جزای   آنهمه         ناشُکری ِ زمان ِ شباب
همین بس است که پیری رسید و حال خراب
   
رهی که  راست بپنداشتم      بشد  کج راه
زلال چشمه ی جوشان دریغ ، بود سراب

پیاله بود تُهی از شراب و پُر  ز  شرنگ
طنین چاوشی ِ مرگ بود     بانگِ رُباب


ز بس که  وقت جوانی  ز پیری ام گفتم
رسید  هیبت پیری  به منزلم   به شتاب

تفاوتی نکند  بهر    پیر     سایه و نور
به چشم پیر مساویست هم  مِه و مهتاب

زمان خوشدلی  و  شور  بر     نمی گردد
نبینی آن زمان گذشته دگر ،مگر در خواب   !

مسعود عطائی 
۲۱ فوریه ۱۵