به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۳

جبهه ملی ایران، اقدام شهرداری سلماس را شدیدا محکوم می نماید


فردوسی شرافت ملی و کیان ایران را زنده کرد

فردوسی در شاهنامه جاودانه خود بارها نام ایران و ایرانی را به بزرگی و بلندپایگی یاد کرده، در حالی که پیش از او نام ایران به استثنا ممکن است در یکی از اشعار مانده باشد. باری به جهات گوناگون دنیای متمدن به عظمت مقام فردوسی پی برده و در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان خیابان ها به نام وی و تندیس اش زینت بخش میدان ها گردیده است.

به نام خداوند جان وخرد
در رسانه دیداری یعنی تلویزیون ایران صحنه ای مشاهده شد که دل هرایرانی شرافتمندی را به درد می آورد و سوزی دل گداز درسینهء اوبرجای می نهاد. این صحنه چیزی نبود که بتوان دید و فریادی دلخراش سرنداد. چنین توهین و رسوایی و بی ادبی نسبت به یک شاعر بزرگ ملی و جهانی در هیچ جای دنیا حتی واپس مانده ترین کشورها سابقه ندارد. نمایش این صحنه عبارت از این بود که در شهر سلماس از طرف کارکنان شهرداری خواسته اند پس از سی و شش سال که از انقلاب می گذرد میدانی به این نام احداث کنند. به این بهانه، که نشان دهنده مخالفت با فردوسی است میدانی را که مزین به نام این شاعر بی مانند جهانی است به نام انقلاب تغییر داده و به وضع توهین آمیزی مجسمهءآن شاعر نامدار افتخارآفرین را از جا کنده،با یک کامیون سرگشاده به جای نامعلومی می برده اند. من تصور نمی کنم کسانی که این صحنه ناهنجار را دیده اند حتی با داشتن ذره ای عرق ملی، هزار بار لعنت به عاملان این عمل قبیح نفرستاده باشند.
خدمتی را که فردوسی به زبان و ادب پارسی و ملیت و حیثیت ایران و ایرانی کرده و تاکیدهای اخلاقی در بهره گیری از خرد و شرف انسانی را به ملت ایران توصیه نموده، به حدیست که از امکان توصیف خارج است. این شاعر بی نظیر شرافت ملی و کیان ایران را زنده کرده و این کشور دیرینه سال و گذشته پرافتخارش را به ایرانیان شناسانده است. وی در شاهنامه جاودانه خود بارها نام ایران و ایرانی را به بزرگی و بلندپایگی یاد کرده،در حالی که پیش از او نام ایران به استثنا ممکن است در یکی از اشعار مانده باشد. باری به جهات گوناگون دنیای متمدن به عظمت مقام فردوسی پی برده و در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان خیابان ها به نام وی و تندیس اش زینت بخش میدان ها گردیده است.
جبهه ملی ایران نهایت تنفر و انزجار خود را ازین عمل قبیح و ضد ملی که بر وفق مراد تجزیه طلبان صورت پذیرفته اظهار می دارد و اقدام شهرداری سلماس را شدیدا محکوم می نماید.
تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران
ادیب برومند

ششم اسفندماه ۱۳۹۳