به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۳

یادمان محمود راسخ افشار


مراسم یادبود محمود راسخ افشار

 در آلمان روز شنبه  ۲۱ فوریه ۲۰۱۵ برابر با دوم


 اسفندماه ۱۳۹۳ از ساعت  ۵  بعد از ظهر در محل


 زیر برگذار می شود.