به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۳

مراسم یاد بود بیژن دادگری در شهر کلن (آلمان)

بیژن دادگری یکی از رهروان راه مصد ق در روز یکشنبه ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ چهره در نقا ب خاک کشید.
بیژن در درازای عمرش از این بخت بلند بر خوردار بود که بعنوان انسانی شریف وصمیمی مورد احترام همگان قرار گیرد. 

بیژن پایبند به اصول وموازین ملی بود و هرگز سنگر آزادیخواهی، عدالت اجتماعی و دمکراسی را ترک نکرد.


او عاری از بغض وحسادت، گشاده رو، با وقار واهل تساهل و تفاهم بود.


بیژن آرزو داشت که ایرانی آزاد وآباد را تجربه کند که در آن کرامت انسانی، رفاه وسعادت، حقوق فردی واجتماعی افراد تامین شود.

بیژن از نسلی بود که با وجود از دست دادن قوای جسمانی در نتیجه بیماری، تمام قد تا آخرین روزهای زندگی اش در مقابل استبداد و نا برابریهای اجتماعی مبارزه کرد.

مراسم یاد بود: 
یکشنبه اول ماه مارس ۲۰۱۵، ساعت پانزده در محل زیر برگذارمی شود
Caritas Zentrum: Zülpicher Str. 273 b St. Karl Borromäus; Linie 9, H-Lindenberg

شرکت شما در مراسم یاد بود بیژن گامی ارزنده برای احترام به انسانی است که تا آخرین لحظا ت زندگی با قلبی
آکنده از مهر ودوستی به مردم میهنش از صفوف مبارزه برای ایرانی آباد، آزاد،  مستقل و دموکراتیک خارج نشد.

ملیون شهر کلن و دوستان بیژن
 ۱۷ / ۲ / ۲۰۱۵