به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۲۰، ۱۳۹۳

در پاسخ به «یک تدقیق تاریخی»

 منوچهر صالحی

یکم آن که سخن خسرو شاکری راست است، 

او در تشکیل گروه کارگر نقشی نداشت


 و بنا براین نمی‌تواند بداند آن گروه با چند تن تشکیل شد و ادعایش در مورد تعداد اعضاء آن گروه از بیخ و بن نادرست است. 

دوم آن که جز محمود راسخ، دیگر کسانی که در نشست فلورانس شرکت داشتند، هنوز زنده اند.
در آن نشست دو روزه درباره انتشار یک نشریه مارکسیستی بحث شد و حتی در مورد انتخاب نام نشریه اختلاف نظر وجود داشت.سوم آن که اهداف مبارزاتی گروه کارگر در نخستین شماره نشریه کارگر انتشار یافت. هدف اصلی ایجاد جنبش مستقل کارگری ایران بود. چهارم آن که در نوشته ام یادآور شدم که یکی از «پایه گذاران و تئوریسین های سازمان سوسیالیست های ایران بوده ام» و نه گروه کارگر. 


پنجم آن که در آن زمان حوزه اصلی فعالیت همه سازمان های چپ و کمونیستی ایران که در خارج از کشور فعالیت میکردند، جنبش دانشجوئی ایران (کنفدراسیون) بود و هیچ یک از این سازمان‌ها با جنبش‌های کارگری درون ایران پیوندی نداشت. 

هامبورگ، ۸ فوریه ۲۰۱۵
منوچهر صالحی