به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۱۸، ۱۳۹۳

یک تدقیق تاریخی

 خسرو شاکری زند            
یک تدقیق تاریخی

منوچهر صالحی در مقاله اش پیرامون محمود راسخ به جلسه ای اشاره می برد که پس از اردوی تابستانی کنفدراسیون جهانی در ایتالیا (۱۹۶۹) در منزل من تشکیل شد و می افزاید که «پس از چندی "گروه کارگر" را به وجود آوردیم.»

ازین جمله مستفاد می شود که گویا نویسنده‌ي این سطور نیز در آن گروه عضویت داشته بود.
راستی این است که در جلسهي یک روزه‌ي مذکور، که به دعوت من و همزمان با تأسیس انتشارات مزدک، برگذار شده بود صحبت از تشکیل «گروه کمونیستی نبود،»
بل سخن از تشکیل یک گروه مطالعاتی مارکسیستی درون جبهه ملی بود که هم در میان اعضاء آن سازمان فعالیت کند و هم در برون آن، چه، تا زمانی که اعضای گروه دانشی عمیق از مارکسیسم نمی داشتند، تشکیل گروه کمونیستی ممکن نمی بود.

قرارهایی نیز برای پیشبرد این طرح تدوین شد، اما چندی بعد «گروه کارگر» پنج شش نفری، بدون مشورت یا حتی اطلاع من اعلام موجودیت کرد، که همان «گروهی کمونیستی» باشد که، منوچهر صالحی می گوید، «[من] خود یکی از پایه‌گذاران و تئوریسین‌هایش بودم
اینکه آنان چه تئوری هایی تدوین کردند بر من روشن نیست، اما این گروه «کارگر» در میان دانشجویان فعال بود و کوچکترین تماسی با حرکت های کارگری نداشت و تعداد اعضای آن هرگز از ده دوازده نفر بیشتر نشد.

پاریس،  ۱۶ بهمن ۱۳۹۳
خسرو شاکری زند