به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۶

خاک مهر آیین

دریا دادور

خاک مهر آیین

ای سرزمین من ، شورآفرین میهن
دور از تو باد ای مرز باور ، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین ، آیینه ی ایمان
ای در پناه لطف یزدان ، جاویدان ایران

تو که در دامانت لاله می جوشد
سحر از چشمانت ژاله می نوشد

خاک مهر آیینمتن ترانه خاک مهر آیین

ای سرزمین من ، شورآفرین میهن
دور از تو باد ای مرز باور ، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین ، آیینه ی ایمان
ای در پناه لطف یزدان ، جاویدان ایران

تو که در دامانت لاله می جوشد
سحر از چشمانت ژاله می نوشد

وطنم ای دل ها جمله مجنونت
مست و شیدا کوه و صحرا ، دشت و هامونت

ای سرزمین من ، شورآفرین میهن
دور از تو باد ای مرز باور ، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین ، آیینه ی ایمان
ای در پناه لطف یزدان ، جاویدان ایران

تا جان به تن دارم ، مهر وطن دارم
آیینه ی دریاست ، این شوری که من دارم

در جان تو جاری ، آواز بیداری
با آسمان عهد و پیمانی دیرینه داری

ای سرزمین من ، شورآفرین میهن
دور از تو باد ای مرز باور ، دست اهریمن

ای خاک مهر آیین ، آیینه ی ایمان
ای در پناه لطف یزدان ، جاویدان ایران