به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۶

روسری پیراهنی!

این خانم کارمند سازمان ملل روسری پیدا نکرده، پیراهن مردانه سرش کرده!