به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۶

عکس/ احمدي نژاد پدربزرگ شد

اولين فرزند حاصل ازدواج مشترك پسر احمدي نژاد و دختر مشايي / روزنامه انتخاب