به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۶

ترکمن: حسین علیزاده، آواز: رها

ترکمن 
آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی
روزها شحنه و شب ، باده فروشند همه

شورانگیز: استاد حسین علیزاده  / آواز: رها / تنبک:محسن کثیرالسفر / شعر: استاد شفیعی کدکنیسوگواران تو امروز خموشند همه
که دهان های وقاحت به خروشند همه

گر خموشانه به سوگ تو نشستند رواست
زان که وحشت زده ی حشر وحوشند همه

آه از این قوم ریایی که درین شهر دو روی
روزها شحنه و شب ، باده فروشند همه

باغ را این تب روحی به کجا برد که باز
قمریان از همه سو خانه به دوشند همه

ای هران قطره ز آفاق هران ابر ببار
بیشه و باغ به آواز تو گوشند همه

گر چه شد میکده ها بسته و یاران امروز
مهر بر لب زده وز نعره خموشند همه

به وفای تو که رندان بلاکش فردا
جز به یاد تو و نام تو ننوشند همه

شفیعی كدكنی