به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۱۵، ۱۴۰۰

افشاگری شجاعانه محمد نوری‌زاد علیه ابراهیم رئیسی!افشاگری شجاعانه محمد نوری‌زاد علیه ابراهیم رئیسی!