به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۲۲، ۱۴۰۰

اتل متل از دکتر علی گوشه اتل متل از دکتر علی گوشه